Вимоги до оформлення матеріалів

– 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі береги – 2 см, текст набрано в редакторі MS Word (*.doc);

– назва статті напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру;

– рисунки мають бути згруповані;

– у відомостях про авторів прізвище, ім'я, по батькові зазначаються повністю;

– список використаних джерел (у порядку посилань на них у тексті) подається в кінці статті.

Бібліографічний опис бібліографічних посилань повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення.

References – транслітерований латиницею «Список бібліографічних посилань».

Якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами (транслітерація П.І.Б. автора, транслітерація назви джерел + [переклад назви джерела англійською мовою], транслітерація + [переклад назви видання]).

Якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним стандартом Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних – http://ru.translit.net

За граматичну достовірність транслітерації відповідальність несе автор.

Якщо матеріали, на які дає посилання автор мають присвоєний DOI, то його необхідно вказувати після URL.

Див. приклад списку бібліографічних посилань та References

З метою внесення збірника матеріалів конференції до наукометричних баз і коректного індексування статей:

– до матеріалів додаються англійською мовою: відомості про автора (П.І.Б., науковий ступінь і звання, місце роботи – без скорочень), назва, реферат (Abstract) обсягом 120-180 слів, ключові слова.